kvatcimer

 

 EFOP-1.5.3-16-2017-00105 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Bakonyalja falvaiban” projekt

A projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

Tervezett fejlesztések:

  • A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;
  • A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése;
  • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése;
  • A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása;
  • A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés;
  • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása;
  • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése;
  • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása;
  • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

Mihályháza Község Önkormányzata (kedvezményezett) által vezetett 6 tagú konzorcium az alábbi településekből áll: Bakonyszücs Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, Külsővat Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, Pápateszér Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, Ugod Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, Vinár Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, és Mihályháza Község Önkormányzata, mint konzorcium vezető.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázat keretén belül valósul meg.

Támogatás összköltsége: 249 999 995 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás kezdete: 2021.05.01.

A projekt várható befejezése: 2023.05.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00105

 

 http://mihalyhaza.hu/pdf/2021/20210806_efop153_honlapra.pdf

 


 

 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00401

Energiatudatosság kialakítása szemléletformálással Külsővat és Mersevát településeken

A projekt összköltsége: 4.998.773 Ft

A projekt megvalósítási területén a magyarországi átlaghoz hasonlóan a teljes végső energiafelhasználásának közel 32%-át a lakosság energiafogyasztása teszi ki, ezért településeinken is fontos a lakosság aktivizálása az energiahatékonysági és az ezáltal elérhető kibocsátás csökkentési célok teljesítése érdekében. A projekt hatását tekintve Külsővat és Mersevát települések egész lakosságát érinti. I. Előkészítés: MT elkészítése II. Projekt megvalósítás 1. Önállóan támogatható tevékenységek: a) intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása, településeken 2-2 programot tervezünk ennek a tevékenységnek a keretei között. A tevékenység keretében előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással összefüggő témát többféle megközelítésben tálaló, különböző célcsoportok bevonására és a közösségek aktivizálására alkalmas, többféle programtípus megvalósítását végezzük el. A településenként két részből álló programsorozat kialakításánál a célcsoportok aktív, igazolható bevonása történik meg. Az alaptematikai a következő: 1. rendezvény: éves energiafelhasználásunk több mint egyharmada a háztartásokhoz kötődik. Hogyan takarékoskodjunk az energiaszámlán? 2. rendezvény: Hogyan alkalmazhatjuk otthonunkban a megújuló erőforrásokat? b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása a településeken az Önkormányzatok által szervezett 1-1 nagyrendezvényen kívánunk megjelenni önálló standdal. Itt bemutatjuk szórólapokkal, folyamatos vetítésekkel a projekt célját, szemléltető eszközöket alkalmazunk a megújuló energiaforrások demonstrálására. A rendezvények látogatottsága lehetővé teszi, hogy minél szélesebb körben tudjuk tájékoztató tevékenységünket végezni. A célcsoport külön meghívást kap, de az egyéb programok is jelentős motivációt jelentenek a tevékenységünkön való részvételre. c) települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett szereplő intézmények munkavállalói számára: 1-1 workshop szervezését tervezzük településenként, ide elsősorban a polgármesteri hivatalban dolgozókat, képviselőket és az Önkormányzat intézményeiben dolgozókat, nonprofit szervezetek képviselőit várjuk - akikre a szervezés során is számítunk-, de meghívást kapnak a környező települések polgármesterei is. Itt lehetőségünk lesz azokkal a munkatársakkal megismertetni a projektet, akik közvetlenül nap, mint nap találkoznak a lakossággal, így munkájuk során felmerülhetnek olyan kérdések, melyekre a projekt megismerése által választ adhatnak. Természetesen a saját magánéletüket, háztartásukat, környezetük szemléletét is befolyásolhatják ezek az A workshop, mint rendezvény a fenti céloknak megfelel, mivel nyílt párbeszéd alakulhat ki a projekt tartalmi és technikai elemeiről egyaránt. Így a célcsoport által felvetett ötleteket, javaslatokat hasznosítani tudjuk a projekt során szerkesztésre kerülő kiadványban, a honlapunk aloldalán elérhető információkban. 2.Önállóan nem támogatható tevékenységek: i.) térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára: Ezt a tevékenységet a figyelemfelkeltő akciókkal együtt valósítjuk meg a települési rendezvényekhez kapcsolódva. Úgy gondoljuk, hogy egyrészt a gyermekeket is meg kell szólítanunk a projekt alapgondolatával, ugyanakkor rajtuk keresztül a szülőket is odavonzhatjuk a standunkhoz, ahol a tájékoztatást megkaphatják és bemutatókat tekinthetnek meg. h.) a kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése: Az aloldal a lakosság tájékoztatását szolgálja a projekt céljáról, a tevékenységek folyamatáról, szakmai anyagok elérésével. Nem csak a szűken vett célcsoportnak készül, hanem fontos az, hogy minél szélesebb rétegek találják meg, használják, gyűjtsenek információkat az energiatudatosság fontosságáról, és ennek megfelelően szemléletformálást is elérünk. Olyan információkat is át kívánunk adni, melyek közvetlenül az aloldalt látogatók számára lehetővé teszik, hogy saját mindennapi életükben, közvetlen környezetükben felfedezzék az energiatakarékossági, megújuló energia felhasználási lehetőségeket és döntést tudjanak hozni az ezekkel kapcsolatos fejlesztések megvalósításáról. Tájékoztatást nyújtunk az esetleges pályázati lehetőségekről, interaktív módon. kérdésekre, felvetésekre válaszolunk a projekt végrehajtása alatt, de a fenntartási időszakban is. g.) szakmai út szerve III. Horizontális tevékenységek: projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság (aloldal, C tábla, fotódok.,TÉRKÉPTÉR, esélyegyenlőség biz. ismeretek.)

  Bemutató 1.

  Bemutató 2.

 

 

 

 


 

Sajtóközlemény

Projekt címe: Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyaljai falvakban

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00022

Projekt megvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.01.31

Szerződött támogatási összeg: 249 563 821,- Ft

Támogatási intenzitás (%-ban): 100%

Konzorciumi tagok:

• Mihályháza Község Önkormányzata/ Konzorciumvezető,

• Bakonybél Község Önkormányzata,

• Bakonyszűcs Község Önkormányzata,

• Külsővat Község Önkormányzata,

• Marcalgergelyi Község Önkormányzata,

• Nemesszalók Község Önkormányzata,

• Ugod Község Önkormányzata,

• Vinár Község Önkormányzata.

Projekt bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Legfőbb cél a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A projekt javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre - személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.
A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.
A projekt céljának tekinti a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés cél, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.
Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

Bővebb információ a konzorciumban résztvevő Önkormányzatok honlapján található.

 


 

Sajtóközlemény (docX formátum)

 

2018.11.29.
Külsővat Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NEMESSZALÓKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÜLSŐVATI TAGÓVODÁJA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Megújult az óvoda Külsővaton!

Külsővat Község Önkormányzata 2016. júniusában nyújtott be támogatási kérelmet a közös fenntartásban álló óvoda külsővati tagóvodája épületének komplex, energetikai célú felújítására. A pályázat 2017 májusában támogatásban részesült. A részletes műszaki dokumentumok elkészültét követően az önkormányzat lefolytatta a közbeszerzési eljárás lefolytatást követően 2018.10.31-ig sikeresen megvalósult az építési beruházás. Majd ezt követően sor került az energetikai auditra, illetve az épületet használók képzésére is.

A beruházással a településvezetés egy régi terve valósult meg, melynek keretében a külső határoló szerkezetek (homlokzat és nyílászárók) megújultak, fűtéskorszerűsítés és világításkorszerűsítés történt, valamint napelemes rendszer került az épületre. Mindezek eredményeként a korábbi HH, azaz gyenge energetikai besorolás alá tartozó épület BB, azaz közel nulla besorolásúvá vált.

A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatás mértéke összesen 68 449 226 Ft.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.

 

 


 

Közösségi tér kialakítása Mihályházán - tájékoztató LEADER projekt megvalósításáról

 


Go to top