kvatcimer

 

Játszótér vállalkozó szerződése

 

 

 

 

 

 

 


VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

 

mely létrejött egyrészről

Külsővat Község Önkormányzata

székhely: 9532 Külsővat, Kossuth u. 70.

bankszámlaszám: 11748045-15426699-10010000

adószám: 15426699-1-19

mint megrendelő - továbbiakban Megrendelő - (képviseli: Aczél Péter polgármester)

 

másrészről

HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.

cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 20-09-061410

adószám: 11344304-2-20

bankszámlaszám: K&H Bank Rt. 10404900-49012851-00000000

mint vállalkozó - továbbiakban Vállalkozó - (képviseli: Dormán László ügyvezető igazgató) között az alábbi feltételekkel:

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Külsővat község szennyvízelvezetésének és tisztításának kivitelezési munkáit a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező ajánlati költségvetésben részletezettek szerint. Ezen melléklet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben feltárta és vizsgálta. Az építést zavaró természeti, társadalmi és technikai körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta és a szerződést ezek ismeretében köti meg.

A szerződés alapját képező dokumentumok

· Az ajánlattételi felhívás

· Az ajánlatkérési dokumentáció (szöveges, illetve tervekkel ellátott anyag, a dokumentációval kapcsolatban beérkezett kérdések, és az azokra adott válaszok),

· A nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) teljes körű ajánlata

Ellentmondás esetén a fenti sorrend a mérvadó.

 

A pénzügyi/építési ütemterv a vállalkozási szerződés mellékletét képezi.

 

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. A vállalkozói díj: nettó 229.800.000,- Ft

 

+ÁFA 57.450.000,- Ft

 

Összesen: 287.250.000,- Ft

 

azaz: kettőszáznyolcvanhétmillió - kettőszázötvenezer forint

 

A vállalkozói díj megállapítása átalánydíjon, az előzetesen elkészített tételes ajánlati költségvetés alapján történt, mely a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

2.2. A vállalkozói díj magában foglalja a műszaki tartalom I osztályú minőségben történő megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön meg nem jelölt költségeket is, így például:

 

· a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai,

· a földmunkához szükséges régészeti szakfelügyelet költsége,

· anyagbeszerzési költségek,

· szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,

· bér és járulékai,

· valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költsége,

· egyéb körülmény, akadályoztatás,

· a próbaüzem és a próbaüzem időszakában felmerülő üzemeltetési és fenntartási költségek,

· jótállási, szavatossági,

· helyszíni adottságok és körülmények miatti,

· segédszerkezetek, gyártás, szerelés, bontás,

· ideiglenes melléképítmények elkészítési, fenntartási és üzemeltetési, bontási,

· banki,

· az átadási (megvalósulási) tervdokumentáció és minősítési dokumentáció készítésének díját,

· az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket,

· egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz szükséges költségeket.

 

2.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.

A finanszírozás az alábbi támogatás felhasználásával történik:

Közép-dunántúli Regionális Operatív Program KDOP-4.1.1/A

 

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

3.1. A teljesítés határideje: 2012. március 31.

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének végső határideje: a teljesítést követő 15. nap.

 

3.2. A Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők előtt is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a teljesítés előtt 3 nappal írásban köteles értesíteni.

A készre jelentést követően Megrendelő az elvégzett munkát köteles megvizsgálni és a szerződésszerűen elvégzett teljesítményt köteles átvenni. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül.

 

3.3. A teljesítések megtörténtét a munka műszaki tartalma és minősége alapján kell elbírálni. A teljesítést, valamint a benyújtott számla fizethetőségét a Megrendelő helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) igazolja.

 

3.4. Vállalkozó hibás teljesítése esetén a jó teljesítési garancia felhasználása mellett a Megrendelő póthatáridő kitűzésével felszólíthatja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre.

 

4. MUNKATERÜLET ÁTÁDÁSA, MUNKAVÉGZÉS ÜTEMEZÉSE

 

4.1. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően 5 munkanapon belül átadja Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles a felajánlott részmunkaterület átvételére is.

 

4.2. Az átadott munkaterületen a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarása nélkül végezze a munkát.

 

4.3. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről a tűz- és kármegelőzésről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.(Betartandó jogszabályok: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. és a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvények, valamint végrehajtási rendeleteik).

A munkák végzéséhez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – engedélyek (pld.: közterület-foglalási, esetleges forgalom-korlátozási hozzájárulás stb.), bejelentések (építési hatóság) beszerzése a Vállalkozó feladata.

 

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS

 

5.1. A felek helyszíni képviselői, akik az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

 

A Vállalkozó helyszíni képviselője: Balogh Zsolt építésvezető

Telefonszám: 06-30/993-36-15

 

Felelős műszaki vezető(k): Kiss Cecília főépítésvezető

Telefonszám: 06-30/446-1030

 

A Megrendelő helyszíni képviselője: Aczél Péter

Telefonszám: 0620-4188690

 

A Megrendelő műszaki ellenőre(i): Schulcz Kft, Szombathely

Telefonszám: 0694-508-579

 

5.2. A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, mely a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza.

 

5.3. A Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan ellenőrzi.

 

5.4. Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó köteles az eltakarás előtt 2 munkanappal a Megrendelőt felhívni. A számla csak a minőségi bizonylatok átadása és az elvégzett munka igazolása esetén nyújtható be.

 

5.5. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a Magyar Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Műszaki Irányelveknek, Műszaki Előírásoknak, Gyártói Műszaki Feltételeknek. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:

· A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási Engedély, Megfelelőség Igazolás stb.) szállítás, beépítés előtt másolatban átadja a Megrendelő műszaki ellenőrének.

· A minőségtanúsítással kapcsolatos esetleges vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők az esetleges próbaüzemek, beüzemelések költségei is.

 

A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat.

 

· Ennek végrehajtása érdekében a Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

· Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy ennek a vizsgálatnak a költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen esetekben a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre.

· A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek, szerkezetek eltakarása csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 2 munkanappal korábban köteles értesíteni. Az eltakarási kérelmet, valamint az engedélyt az építési naplóban rögzíteni kell.

 

5.6. A Vállalkozó az egyes munkafeladatok végzéséhez jogosult a közbeszerzési eljárásban feltüntetett alvállalkozót, erőforrás szervezetet igénybe venni. Az alvállalkozó, erőforrás szervezet munkájáért és tevékenységéért sajátjaként felel.

 

5.7. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz.

 

5.8. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben biztosítani, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó a szerződéskötésig felelősségbiztosítási szerződést kötött és azt másolatban átadta a Megrendelőnek.

 

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

 

5.9. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül naplóban köteles válaszolni. Az alvállalkozói naplók bejegyzései a Megrendelő felé nem hatályosak.

 

5.10. Átadás-átvételi eljárás

 

a.) A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségtanúsítási dokumentációt, valamint a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadási dokumentációt 4 példányban átadta.

 

b.) Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell

· a megvalósulási tervet, azaz az építmények ténylegesen magvalósult állapotának műszaki terveit,

· valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

· karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat,

· építési naplók másolatait,

· a közreműködő alvállalkozó listáját a lényeges, szükségszerű adatokkal,

· a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma),

· minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére,

· a minőségtanúsítási dokumentációt,

· minőségtanúsítási jegyzőkönyvet,

· mérési jegyzőkönyveket,

· szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket,

· nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,

· tervezői és kivitelezői nyilatkozatokat,

· a próbaüzemi jegyzőkönyv és értékelés,

 

c.) Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően – hiány- és hibamentesen elkészült.

 

d.) A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésétől számított 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 25 napon belül nem fejezi be, akkor a Vállalkozó kérésére teljesítés igazolást állít ki a Kbt. 305. § -ban foglaltaknak megfelelően.

 

5.11. A Vállalkozónak átadott és az általa készített összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.

 

5.12. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jogmegsértése miatt felmerülne.

 

5.13. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

 

6. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

 

6.1. Vállalkozó jogosult a szerződés mellékletét képező pénzügyi/építési ütemtervnek megfelelően, a teljesítést követően 6 db számlát benyújtani. (5 db rész-számla + 1 db végszámla)

 

6.2. Megrendelő a vállalkozói díjat, a teljesítés leigazolását követően a szerződésben foglaltak alapján kiállított számlák benyújtásától számított 45 napon belül átutalja a Vállalkozó K&H Bank Rt. 10404900-49012851-00000000 számú számlájára. A teljesítésigazolás Megrendelő által történő aláírásának feltétele a teljesítés felülvizsgálata, a szükséges és előírt minőségtanúsítványok és műbizonylatok rendelkezésre bocsátása, a műszaki ellenőr jóváhagyása. A Megrendelő hibájából történő fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékét nem haladhatja meg.

 

6.3. Az ellenértékre a Vállalkozó akkor jogosult, ha a külön megjelölt ütemezés szerinti munkákat szerződésszerűen, a Megrendelő által elfogadottan és igazoltan elvégezte. Vállalkozó részszámlákat a vállalkozói díjnak (ajánlati árnak) legfeljebb 80%-áig nyújthat be. A végszámla benyújtására és kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

A számlák kifizetése során a Kbt. 305. § (3) bekezdése is alkalmazandó!

 

6.4. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében rögzített szabályok szerint történik.

 

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS

 

7.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha

· késedelmesen teljesít,

· hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatározott követelményeknek, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott követelmények,

· a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

 

7.2. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a Vállalkozó részéről egyúttal szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

 

7.3. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

· bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,

· bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni.
Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

 

7.4. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt.

 

7.5. A Megrendelő az általa igazolt szerződésszerű teljesítés esetén jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően hozzájárulását adja jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozatával arra, hogy a Megbízott a Megrendelő OTP Pápai Fiókjánál vezetett 11748045-15426699-10010000 számlája terhére – jelen szerződésen alapuló – jogos követelése erejéig beszedési megbízást nyújtson be.

 

 

8. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉG

 

8.1. A Vállalkozó köteles a késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért nyújtani a Megrendelő részére.

A késedelmi kötbér mértéke: 50.000,- Ft/naptári nap.

A késedelmi kötbérről a Megrendelő a késedelem megszűntekor, illetve a maximális késedelmi kötbér elérése esetén számlát állít ki, melynek Vállalkozó részéről történő kiegyenlítése a következő rész vagy végszámla benyújtásának feltétele.

 

8.2. Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.

 

8.3. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a késedelem első napjától számítódik, de maximum a szerződéses ellenérték 2 %-a. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

 

9. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

 

9.1. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan a Vállalkozó köteles írásban felhívni a figyelmét. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől.

 

9.2. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

 

9.3. A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

9.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A szerződés teljesítése és módosítása tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései is irányadók.

 

9.5. A jelen szerződésből eredő jogvita esetén az eljárásra a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a szerződő felek.

 

9.6. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- Árazott költségvetés (ajánlat)

- Pénzügyi/építési ütemterv

- Felelősségbiztosítási kötvény

- Felhatalmazó levél

 

 

Jelen szerződés 7 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti meg.

 

Kelt: Külsővat, 2010. december 10.

 

 

 

 

 

.………….….…………. …………..…………

Külsővat Község Önkormányzata HYDROCOMP Mélyépítő Kft.

Megrendelő Vállalkozó

Go to top