kvatcimer

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK KÜLÖNÖSEN:

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

• a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény

• a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

• gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

• a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL III. törvény

• az általános közigazgatási rendtartáról szóló 2016. évi CL. törvény

• a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

• a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény

• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

• a hagyatéki eljárásól szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

• az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

• a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
https://or.njt.hu/eli/v01/426695/r/2013/7

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi Szabályzata

 

Go to top