kvatcimer

 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS!

LAKOSSÁGI FÓRUM!

Tájékoztatom a lakosságot, és az egyeztetésbe bevont partnereket, hogy a TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) és TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET elkészült véleményezési anyagának tervismertető és véleményezést segítő lakossági fórumát

2017. október 24-én (kedden) 17.00 órától

tartjuk, melyre minden – a település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk a Kultúrházba. A TAK véleményezési anyaga előzetesen megtekinthető a www.kulsovat.hu honlapon és a hivatalban papír alapon.
Várjuk észrevételeiket 15 napon belül! Köszönettel!

2017. október 2.

Aczél Péter sk.
polgármester

 

 


Külsővat település Településképi Arculati Kézikönyve

Külsővat település Településképi Arculati Kézikönyve véleményezési anyaga elkészült, melynek dokumentációját ITT közzétesszük.

Várjuk észrevételeiket, véleményüket írásban, 2017. október 5-ig az önkormányzati hivatal email címére, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, vagy a meghirdetett lakossági fórumon személyesen.

2017 09. 18.

​Aczél Péter​

polgármester

 


RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS! LAKOSSÁGI FÓRUM!

Az új Nemzeti Építészetpolitika különös figyelmet szentel a települések környezetének és megjelenésének szépségét kialakító – az építészeti minőségen alapuló - korszerűsített építésügy kialakítására. Ehhez kapcsolódóan közelmúltban lezajlott jogszabályi változások két új településképet érintő műfajt is bevezetett: a településképi arculati kézikönyvet, valamint a településképi rendeletet. Mindkettő megalkotását minden magyarországi településen kötelezővé tették a kormányzati döntéshozók. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Külsővaton is elkezdődött a két dokumentum létrehozása, amely a helyiek széles társadalmi bevonásával kell, hogy megtörténjen, két lakossági fórum keretében.

 

Tájékoztatom a lakosságot, a vállalkozói, civil és egyházi partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet előzetes tájékoztató egyeztetését (adatgyűjtési, és szándékfeltárási céllal)

2017. június 6-án, kedden 19 órától tartjuk a Kultúrházban,

melyre minden - település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk.

Aczél Péter sk.
polgármester

 

 


"Ez a Föld az otthonunk, ez a Föld ahol lakunk,
Az élethez tőle mindent megkapunk,
Múltunk és jövőnk őrzője a Föld,
Hát őrizzük meg egymásnak életek között."

 

 


 ÓVODAI BEÍRATÁS

A Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, mint intézményfenntartó értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásban működő óvodákban gyermekét beíratni szíveskedjen.

1. A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2017. április 26. (szerda) 08.00-16.00 óráig

2. A beíratás helye:

 • Nemesszalóki Napsugár Óvoda
  9533 Nemesszalók, Rákóczi u.13.
 • Marcalgergelyi Vadvirág Óvoda
  9534 Marcalgergelyi, Kossuth u.48.
 • Külsővati Napköziotthonos Óvoda
  9532 Külsővat, Raffel M. u.12.

3. Az óvoda felvételi körzete:

 • Nemesszalóki Napsugár Óvodába: Nemesszalók község közigazgatási területe
 • Marcalgergelyi Vadvirág Óvodába: Marcalgergelyi és Vinár községek közigazgatási területe
 • Külsővati Napköziotthonos Óvodába: Külsővat község közigazgatási területe

4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az intézményvezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített.

5. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, vagy születési anyakönyvi kivonat
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek TAJ kártyája
 • nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
 • védőnői igazolás arról, hogy a gyermek a szükséges oltásokkal rendelkezik.

6. A Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda minden tagintézménye az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is biztosítja. Ha ilyen szakértői véleménnyel rendelkeznek, kérem a beíratáskor bemutatni szíveskedjenek!

7. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az intézményvezető ill, a tagintézmény-vezetők 2017. május 31-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

8. A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az intézményvezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás nevében:
Nemesszalók, 2017. március 24.

Varga Jenő sk.
elnök

 


 F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.
A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.
Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 


2016.

 

alt INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK - 2016.04.01-TŐL

alt HIRDETMÉNY! - Az óvodába történő beíratásról ...

 

 

2015.

 

alt SPORTFEJLESZTÉSI PRPGRAM ...

alt SPORTFEJLESZTÉSI PRPGRAM kérelem jóváhagyása ...

alt HIRDETMÉNY! - Az óvodába történő beíratásról ...

alt HIRDETMÉNY! - Az általános iskolába történő beíratásról ...

alt Külsővat Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve ...

alt Tájékoztató! Az aktív koruakat érintő ellátások változásáról ...

alt MEGHÍVÓ!  - Az Önkormányzat ülésére - 2015. február 12. (csütörtök) 17:00 óra

 

2014.

alt Külsővat község Önkormányzata nettó 5 millió Ft-ot meghaladó 2014. évi szerződései

 

altMEGHÍVÓ! - Az Önkormányzat alakuló ülésére - 2014. október 20. (hétfő) 17:30 óra

 

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - A 2014.10.12.-én megtartott önkormányzati választás eredményei 

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - Hirdetmény képviselőjelölt visszalépéséről /HVB. 21/2014. (IX.23.) határozata/

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - Hirdetmény a polgármesterjelöltséghez és a képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számáról

TÁJÉKOZTATÓ!

Július 1. - köztisztviselői nap.   Az Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségein az ügyfélfogadás szünetel!   

 

MEGVÁLTOZOTT A HIVATAL TELEFONSZÁMA !

2014. május 1.-től a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal telefonszáma megváltozott.
Az új telefonszám: 89/400-200
(A 89/548-200 telefonszám megszűnt!)
A 30/278-1096 telefonszám és a 89/342-642 fax szám változatlan.

alt Óvodai beíratás - 2014.április 24.

 alt Iskolai beiratás - 2014.április 28-30.                                         - Szülői nyilatkozat letöltése

alt A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közzétette aktuális bünmegelőzási és vagyonvédelmi tájékoztatóját.

alt FELHÍVÁS - Ellenőrizze okmányai érvényességét!.

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! Hirdetmény helyi önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum betöltéséről

alt Külsővat község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve 

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! Hirdetmény a megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról 

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - Hirdetmény Nagyné Farkas Hajnalka HVB tagságának megszünéséről ...

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! Hirdetmény Láng Hajnalka HVB tagságának megszünéséről ...

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! Hirdetmény Szalay Istvánné HVB tagságának megszünéséről ...

 

2013.

 

alt 2013. december 31.-én a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

alt FELHÍVÁS - Családi gazdaságot üzemeltetőknek ...

alt Hirdetmény!  - Körzeti erdőtervezés megkezdése

alt VÁLASZTÁSI HÍREK! - A Helyi Választási Iroda vezetője határozattal állapította meg a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét ...

alt Hirdetmény! - Robbanóanyag vagy robbanóeszköz megtalálása esetén szükséges teendőkről

alt Hirdetmény! - Kánikula esetén követendő legfontosabb magatartási szabályokról ...

alt Hirdetmény!  - 2013.július 1.-től tűzgyújtási tilalom ...        

alt A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség a járás biztonságának növelése érdekében önkéntes alapon szerveződő Járási Mentőcsoport felállítását tervezi.

 alt Tájékoztat az okmányirodai szolgáltatások igénybevételéről

alt A Pápai Járási Hivatal telefonszámai 2013. június 1-től megváltoznak

alt Külsővat község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terve

alt A Pápai Járási Hivatal 8500 Pápa, Fő u. 12. aktuális információi

alt A Nemzeti Média és Hírközlési hatóság országos digitális átállásról szóló közleménye

alt Felhívás árvíz- és belvízvédekezésre

alt a földhasználati registrációhoz kapcsolódó ügyintézés felfüggesztésre került

 

 

 - 2012. 

  alt Felhívás

 

 

Go to top